Stanovy Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova

Stanovy občanského sdružení:

IČ 227 47 401

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení:

Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova

zkráceně: " Sbor SJ JŽT " (dále jen "sdružení")

Sídlo: Na Městečku 22 387 51 Štěkeň

Čl. II

Právní postavení sdružení:

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III

Cíl činnosti sdružení:

1. Cílem sdružení je:

Pěstovat sportovní jízdu na koních a podporovat ušlechtilé snahy pro zdárný chov koní.

Cvičit jízdu vozmo.

Navázat na organizaci Selské jízdy z  I. Republiky Československé a historické struktury Prácheňské župy.

Přihlásit se k zásadám selského stavu Věrni sobě, věrni půdě, věrni vlasti.

Prezentovat se na veřejnosti při státních a společenských akcích ve stejnokroji Selské jízdy. Stejnokroj je odrazem naší svérázné, národní a selské tradice, je řešen v duchu tradičního národního kroje. Zachovává vzácný produkt lidového cítění a zaručení, že nebude zničen a nezapadne v zapomnění.

Propagovat zakladatele českého agrárního hnutí Alfonse Šťastného a další pokračovatele selských tradic A. Švehlu, R. Berana, F. Machníka.

2. Za tímto účelem sdružení zajistí:

Jízdy na koni, jízdy vozmo.

Pořádání závodů a společných vyjížděk.

Účast na národních a zemědělských slavnostech.

Používání původního jednotného stejnokroje, který je znakem solidarity a kázně všech členů.

Pořádáním kurzů, přednášek a exkurzí za součinnosti chovatelských spolků pro povznesení chovu koní.

Přednášky, knihy o historii Selských jízd a agrárního hnutí.

Spolupráce s podobnými spolky Selské jízdy.

2a. Formální znaky sdružení - užívání a udržování původních znaků Selských jízd z let 1925 až 1938.

Čl. IV

Členství:

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 10 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada nadpoloviční většinou přítomných.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členové jsou: činní, přispívající a čestní. Členem činným a přispívajícím se může stát každý občan, který se přihlásí a kterého přijme výbor sdružení a zaplatí roční příspěvek určený valnou hromadou. Čestný člen je jmenován valnou hromadou za zásluhy o Selskou jízdu.

5. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení.

6. Členové se navzájem oslovují bratře a sestro.

7. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

e) zánikem sdružení,

Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz.

Čl. V

Práva a povinnosti členů:

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti sdržení,

b) volit do orgánů sdružení,

c) být volen od 18 let do orgánů sdružení,

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy ke konci kalendářního roku.

Čl. VI

Orgány sdružení:

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) revizní komise

Čl. VII

Valná hromada:

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada zejména:

a) volí ze svých členů výbor - starostu, místostarostu, náčelníka, místonáčelníka, pobočníka, jednatele, pokladníka, trubače, praporečníka a dle potřeby další zástupce,

b) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

c) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

d) přijímá nové členy,

e) volí na dobu 2 let členy výboru a revizní komise,

f) rozhoduje o zruššení členství,

g) rozhoduje o zrušení sdružení,

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.

Čl. VIII

Výbor:

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor má nejméně 4 členy starosta, náčelník, jednatel, pokladník.

3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává starosta, v jeho nepřítomnosti jednatel, nejméně 1x ročně.

5. Výbor zejména:

a) koordinuje činnost sdružení,

b) svolává valnou hromadu,

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

6. Starosta, náčelník, jednatel a pokladník výboru zastupují sdružení navenek a jednají ve vzájemné součinnosti jeho jménem.

7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. IX

Revizní komise:

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 3 členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X

Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b) granty z EU,

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,

d) členské příspěvky,

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI

Zánik sdružení:

1. Sdružení zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,

b) rozhodnutím ministerstva vnitra,

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení:

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

4. Starosta a místostarosta.

Zastupuje Sbor SJ JŽT na venek. Vydává rozkaz k slavnostní přehlídce.

Nese sborový palcát. Svolává výbor a předsedá výborovým schůzím a valným hromadám. Podepisuje veškeré listiny spolu s jednatelem, V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta nebo jednatel.

5. Jednatel.

Obstarává veškerou agendu Sboru SJ JŽT a vede zápisy o schůzích výboru a valných hromad. Píše kroniku Sboru SJ JŽT a zajišťuje spolu se starostou propagaci na veřejnosti.

6. Pokladník.

Spravuje jmění Sboru SJ JŽT, vybírá členské příspěvky, vyplácí vydání dle poukazu starosty nebo jednatele. Podává výboru a valné hromadě zprávu o jmění.

7. Náčelník a místonáčelník.

Náčelník je vůdcem jízdy koňmo. Stará se o výcvik a při vyjížďkách jede vždy v čele. Na slavnostní přehlídce dává hlášení starostovi. Zastupuje jej místonáčelník. Styk se sborem obstarává pobočník.

8. Praporečník.

Nese prapor a stará se o něj. Při vyjíďkách jede za náčelníkem. Prapor obsahuje název Sbor SJ JŽT a historické znaky Selské jízdy.

9. Trubač.

Zajišťuje zvukový doprovod při vyjížďkách, jede vedle praporečníka. Více trubačů tvoří trubačský sbor.

10. Stejnokroj.

Je odrazem naší národní a selské tradice v duchu historického národního kroje z Chodska. Modrý kabátek (kajda) s červenou lemovkou se kovovými/zlatými knoflíky a ozdobnou výšivkou. Dvě upínací tmavomodré pletené šňůry umožňují kabátek nosit na levém rameni. Bílá košile s hedvábnou stužkou zelené barvy uvázanou na mašli. Červené jezdecké kalhoty (rajtky) a vysoké, černé jezdecké boty. Kožený řemen s kovovou přezkou se znakem Selské jízdy. Na hlavě nízká vydrovka s červeným dýnkem a kovovým odznakem Selské jízdy nad levým okem.

11. Hymna.

Dle historického odkazu Selských jízd: Ktož jsú Boží bojovníci. Tato, vnitřní svou hodnotou vynikající píseň je obsahově malé dílo českého umění s harmonicky odhodlaným projevem.

Ve Štěkni dne: 16.1.2012

Přípravný výbor:

1. Stanislav Toman Štětice 9, 398 11 Protivín

2. Jan Hanuš  Slatinská 151, 387 51 Štěkeň

3. František Sáček  Arch.Dubského 966, 386 01Strakonice

4. Ing. Dana Plevková Koječín 9, 387 01 Volyně

e-mail: selska.jizda@seznam.cz

IČ 227 47 401

 

 
 
 
 
TOPlist